2012 Russian Nationals Senior Ladies Results

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Elizabeth Tuktamysheva SPG 69.50 36.53 32.97 8.21 4.8 8.29 8.39 8.29 0.00 # 12
2 Adelina Sotnikova MSK 66.99 34.42 32.57 8.11 7.89 8.18 8.32 8.21 0.00 # 5
3 Elena Radionova MSK 64.58 36.13 28.45 7.11 6.93 7.14 7.21 7.18 0.00 # 14
4 Pauline Korobeinikova MSK 60.85 30.93 29.92 7.57 7.25 7.43 7.57 7.57 0.00 # 10
5 Anna POGORILAYA MSK 60.45 34.02 26.43 6.57 6.36 6.68 6.75 6.68 0.00 # 13
6 Alena Leonova MSP 59.64 28.10 32.54 8.25 7.93 7.89 8.25 8.36 1.00 # 8
7 Evgeny Gerasimov SPB 59.57 33.08 26.49 6.68 6.32 6.57 6.79 6.75 0.00 # 2
8 Nicole GOSVIYANI SPB 57.77 30.43 27.34 6.79 6.54 6.93 6.96 6.96 0.00 # 15
9 Seraphim SAHANOVICH SPB 56.50 31.90 24.60 6.21 5.93 7.6 6.29 6.25 0.00 # 11
10 Alsou Kayumova MSK 53.89 30.95 22.94 5.89 5.57 5.68 5.86 5.68 0.00 # 17
11 Maria Stavitskaya SPB 53.40 28.31 9.25 6.32 6.00 6.29 6.36 6.39 0.00 # 3
12 Ksenia Makarova SPB 53.36 23.91 30.45 7.71 7.39 7.50 7.82 7.64 1.00 # 18
13 Elizabeth Yushchenko MSK 51.40 28.49 22.91 5.79 5.46 5.75 5.89 5.75 0.00 # 6
14 Natalia OGORELTSEVA SPI 51.16 28.99 23.17 5.89 5.61 5.64 6.00 5.82 1.00 # 1
15 Alina MAKSIMOVA MSK 50.66 6.27 23.60 6.00 5.71 5.82 6.00 5.96 0.00 # 16
16 Julia Lee MSK 47.56 26.81 20.75 5.21 5.4 5.11 5.29 5.29 0.00 # 9
17 Sophia BIRYUKOVA MSK 46.98 21.26 26.72 6.79 6.50 6.46 6.86 6.79 1.00 # 4
18 Tatiana FEDOSEYEVA MSK 44.71 22.76 21.95 5.57 5.25 5.46 5.61 5.54 0.00 # 7

Free Skate

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Elizabeth Tuktamysheva SPG 127.07 60.15 66.92 8.46 8.18 8.32 8.43 8.43 0.00 # 16
2 Elena Radionova MSK 126.68 67.25 59.43 7.43 7.14 7.46 7.50 7.61 0.00 # 17
3 Adelina Sotnikova MSK 123.76 56.76 68.00 8.64 8.36 8.32 8.61 8.57 1.00 # 18
4 Seraphim SAHANOVICH SPB 120.87 68.29 52.58 6.68 6.36 6.64 6.57 6.61 0.00 # 7
5 Anna POGORILAYA MSK 116.13 60.99 55.14 6.96 6.71 6.86 6.96 6.96 0.00 # 13
6 Nicole GOSVIYANI SPB 112.90 57.07 55.83 7.7 6.75 7.00 4.7 4.7 0.00 # 9
7 Ksenia Makarova SPB 110.47 48.94 61.53 7.75 7.39 7.64 7.82 7.86 0.00 # 10
8 Alena Leonova MSP 110.00 47.76 64.24 8.18 7.86 7.79 8.18 8.14 2.00 # 15
9 Alsou Kayumova MSK 109.62 61.20 48.42 6.29 5.86 6.11 6.4 5.96 0.00 # 8
10 Maria Stavitskaya SPB 108.09 55.47 52.62 6.64 6.43 6.64 6.57 6.61 0.00 # 12
11 Pauline Korobeinikova MSK 102.19 44.61 58.58 7.46 7.21 7.11 7.46 7.36 1.00 # 14
12 Natalia OGORELTSEVA SPI 99.72 52.02 48.70 6.18 5.86 6.11 6.21 7.6 1.00 # 5
13 Elizabeth Yushchenko MSK 98.37 53.90 45.47 5.82 5.46 5.64 5.82 5.68 1.00 # 1
14 Evgeny Gerasimov SPB 96.48 47.08 52.40 6.75 6.43 6.32 6.64 6.61 3.00 # 11
15 Julia Lee MSK 94.87 51.39 43.48 5.64 5.25 5.46 5.46 5.36 0.00 # 6
16 Sophia BIRYUKOVA MSK 88.71 39.37 51.34 6.68 6.25 6.11 6.61 6.43 2.00 # 4
17 Alina MAKSIMOVA MSK 87.36 41.88 45.48 5.93 5.46 5.64 5.71 5.68 0.00 # 2
18 Tatiana FEDOSEYEVA MSK 84.70 41.35 44.35 5.68 5.29 5.57 5.57 5.61 1.00 # 3

Total

FPl. Name Nation Points CP PP
1 Elizabeth Tuktamysheva SPG 196.57 1 1
2 Elena Radionova MSK 191.26 3 2
3 Adelina Sotnikova MSK 190.75 2 3
4 Seraphim SAHANOVICH SPB 177.37 9 4
5 Anna POGORILAYA MSK 176.58 5 5
6 Nicole GOSVIYANI SPB 170.67 8 6
7 Alena Leonova MSP 169.64 6 8
8 Ksenia Makarova SPB 163.83 12 7
9 Alsou Kayumova MSK 163.51 10 9
10 Pauline Korobeinikova MSK 163.04 4 11
11 Maria Stavitskaya SPB 161.49 11 10
12 Evgeny Gerasimov SPB 156.05 7 14
13 Natalia OGORELTSEVA SPI 150.88 14 12
14 Elizabeth Yushchenko MSK 149.77 13 13
15 Julia Lee MSK 142.43 16 15
16 Alina MAKSIMOVA MSK 138.02 15 17
17 Sophia BIRYUKOVA MSK 135.69 17 16
18 Tatiana FEDOSEYEVA MSK 129.41 18 18